Karperrapporten

Karper is een dankbaar onderwerp voor onderzoek. Dat was het al voor er SKP-monitoring bestond. Toch hebben wij natuurlijk extra oog en aandacht voor SKP-gerelateerde rapporten. Daarvan zijn er nogal wat verschenen de afgelopen jaren. Op onze website hebben we een aparte plek ingeruimd voor ‘karperrapporten’ en we koppelen daar steeds een korte beschrijving of recensie aan vast.

Dergelijke rapporten zijn misschien niet voor elke bezoeker van a tot z even interessant, voor SKP-coördinatoren zijn ze als referentie vaak bepaald handig. Zeker evaluatierapporten of –verslagen van SKP-monitoring zijn niet alleen nuttig voor jezelf maar ze kunnen ook het verschil maken bij een aanvraag voor karperuitzettingen!


Evaluatie SKP Oude IJssel

Het eerste rapport wat we onder de aandacht willen brengen is het evaluatierapport van het SKP Oude IJssel, verschenen in maart 2018.

De Oude IJssel is een gestuwde zijrivier van de IJssel die tot in Duitsland doorloopt. Frank Bosman, beleidsmedewerker bij federatie Midden-Nederland is daar SKP-coördinator en stelde het evaluatierapport op. Het is nog een jong project dat in 2014 begonnen is met uitzetten. Toch komen er al een aantal opmerkelijke zaken naar voren. Een behoorlijk percentage projectspiegels heeft bijvoorbeeld geen moeite met de aanwezige stuwen en passeert die via vistrappen of scheepvaartsluizen.

Opmerkelijk in deze evaluatie vond ik de geconstateerde dip in de conditie van projectspiegels in de zomer van 2016. Een dip na de paaitijd is vrij normaal, maar het leidt vrij zelden tot sterfte zoals hier wel het geval was. De dip viel samen met een periode van hevige regenval en extreem hoge afvoeren. Het is aannemelijk dat in een kolkende rivier zonder veel mogelijkheden om aan die omstandigheden te ontkomen veel stress oplevert en dus ten koste gaan van de conditie. Leerzaam! In datzelfde najaar was de conditie weer op peil.

Een lezenswaardige evaluatie waarin zowel over migratie, groei en overleving rake dingen worden gezegd. Voor mij is duidelijk dat Frank Bosman heel goed weet waar hij mee bezig is. Hij staat dichtbij de terugmeldende karpervissers en dat resulteert in veel terugmeldingen. De coördinator heeft ook oog voor de toekomst en onderkent bijvoorbeeld de problemen met de ‘terugmeldbereidheid’ van karpervissers als de karper echt groot worden.

Ik durf zomaar te voorspellen dat we hier weer eens een SKP bij de hand hebben dat blijft monitoren tot bij de laatste projectspiegel het licht is uitgegaan!

Joris Weitjens

 


SKP ONI Terneuzen

Zeg je Otheense Kreek, dan zeg je SKP. SKP ONI Terneuzen zette z’n eerste spiegelkarpers in 2004 uit en is altijd actief gebleven, zowel op uitzetvlak als op het vlak van SKP-monitoring. De SKP-coördinator Sjaak de Braal leverde ons in de loop der jaren heel veel bruikbare gegevens en evaluaties. Voor dit jaar wenste Sjaak toch iets dieper te graven. Concrete aanleiding was de vraag of er in dit krekensysteem nog wel genoeg ruimte is voor vervolg/onderhoudsuitzettingen. Komen groei en overleving van de karpers niet in geding? De analyse van de beschikbare data, heeft, met de BVK als klankbord, geleid tot dit goed leesbare en fraai geïllustreerde SKP- rapport. We brengen het dan ook graag onder de aandacht van onze bezoekers.


Evaluatie Algemene Weesper HengelaarsBond

Wat bij lezing direct opvalt is het achterblijvende terugmeldpercentage van veel lichtingen van SKP- Weesp. Er zijn zelfs lichtingen (2007) waar tot vandaag nog helemaal geen terugmeldingen van zijn! Ate gaat op zoek naar verklaringen voor het lage terugmeldpercentage. Meldingsbereidheid speelt daarin een belangrijke rol. De schaarse karpervissers in het gebied hebben de weg naar dit SKP lang niet kunnen of willen vinden. Bovendien ligt Utrecht zuidelijk van Weesp (circa 20 km) en in die omgeving is SKP-monitoring (en dus ook terugmelden) nog steeds niet echt op gang gekomen. Karpers die vanuit Weesp die kant op zijn gezwommen zullen niet snel (als melding) boven water komen. Opmerkelijk is ook de voorkeursrichting wat betreft migratie (tussen zuid en oost) en het feit dat karpers niet lang blijven hangen in smalle waterlopen.

Ate Loonstra raakt in een goed leesbare stijl nog meer interessante typische SKP-onderwerpen aan en verheldert z’n verhaal met grafieken en ook foto’s. Een mooi voorbeeld van hoe een SKP-evaluatie eruit kan zien.

Ate hoopt met dit rapportje de hsv van Weesp te interesseren voor een verantwoord uitzetprogramma. Met de kennis opgedaan met deze SKP-monitoring geeft Ate goed onderbouwde aanwijzingen voor de meest geschikte uitzetplekken. We hebben als BVK wel meegegeven dat karperbeheer op open water vraagt om goede samenwerking/afstemming met buren en andere belanghebbenden. In dit geval zijn dat de AUHV (Utrecht) voor wat betreft de monitoring en voor het uitzetbeheer de federatie Midwest-Nederland.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail