2018 – ALV & Meeting

Algemene ledenvergadering BVK – 26 januari 2019

Stipt om 10h30 steekt onze voorzitter van wal met een ‘welkom’ aan de achttien opgedaagde leden. Een opkomst waar de BVK best blij mee is. Zowat 20% van onze leden is aanwezig, een percentage waar veel andere clubs alleen maar jaloers op zijn.

Traditioneel wordt er gestart met het doornemen van de notulen ‘ALV 2018’ en het jaarverslag van 2018. Er wordt terecht opgemerkt dat de communicatie tussen SVN en BVK beslist beter, sneller kan. In de meeste gevallen moet de BVK zelf achter het nieuws aan.

Een eerste écht agendapunt is het toelichten van een conflict tussen Carpfarm enerzijds, de BVK (een publicatie rond eerder matige groei van het type/ras spiegelkarper dat door Carpfarm wordt geleverd) anderzijds. Hierbij aansluitend: het artikel rond ‘plofkarpers’. Er komen verschillende meningen/ervaringen uit de ALV. Types/lichtingen doen het dus niet overal even goed of even slecht. De BVK leert hieruit dat die info best gecentraliseerd wordt om tot nieuwe inzichten te komen.

The Matching Community wordt doorgenomen. Vanuit de BVK werd al stevig achter de schermen gewerkt. Het lijkt erop dat de monitoring van twee (mogelijks drie) grote SKP’s op korte termijn écht een doorstart gaat nemen via de MC.

Vast op de agenda (en geheel volgens de ‘acte van oprichting’); het rooster van aftreden. Filip Matthys en Maiko Busschaert treden af, en stellen zich meteen herkiesbaar op. De ALV gaat akkoord. Robert Paul Naeff heeft een seizoen achter de schermen mee gedraaid, en stelt zich middels een gesmaakt filmpje kandidaat-bestuurslid. Ook hier; unaniem groen licht vanuit de ALV. Welkom, Robert Paul.

Kees brengt het kasverslag uit, en neemt de begroting van 2019 door. Een begroting in evenwicht  Op de vraag of de BVK een financiële buffer heeft, moet er helaas negatief geantwoord worden. De ALV stelt voor om tijdens de huidige ALV een contributieverhoging van € 2,50 te bespreken. Die verhoging wordt goedgekeurd, en gaat vanaf 2020 in (lidgeld dan €12,50). De kascommissie keuren het kasverslag goed.

Deze nota uit begin van deze eeuw vormde de basis voor spiegelkarperuitzettingen in Friesland. De opsteller zelf vraagt zich hardop af of het niet tijd is voor een pas op de plaats met karperuitzettingen?

Wijtze Tjoelker had vooraf gevraagd een agendapunt toe te voegen. Schieten we niet door in het uitzetten van karper? Wijtze licht toe; twintig jaar terug werden SKP’s opgericht om de spiegelkarper te herintroduceren op onze open waters. Op vandaag en op sommige waters heeft de spiegelkarper intussen de bovenhand genomen, en klinkt de roep naar schubkarperuitzettingen alleen maar luider. Dit was niet de oorspronkelijke intentie van SKP’s! Er wordt bevestigend gereageerd op deze stelling. Momenteel wordt er vaak uitgezet omdat het nu nog mag door de beheerder. Als maatstaf wordt nog vaak teruggegrepen naar het rekenmodel ‘karperuitzet’. Dit rekenmodel is echter niet optimaal. Er wordt uitgegaan van nul karper bij opstart, er wordt geen rekening gehouden met natuurlijke aanwas. Tel daar de Europese norm bij op dat er open water 30kg karper per hectare mag bevatten, en je komt als vanzelf uit op gigantische toegelaten hoeveelheden ‘uit te zetten’ karper. De BVK moet hier een adviserende rol in gaan spelen. Maak werk van monitoring, durf een jaar niet uit te zetten, stop energie in een goede en deugdelijke evaluatie van ‘je water’. Durf desnoods af te stappen van eerder goedgekeurde hoeveelheden.

Bij de afsluitende rondvraag geeft Tim nog de tip om een centraal meldpunt op te starten waar men de juiste projectverantwoordelijken kan tippen op een geplaatste foto (facebook, forum, …) van een gevangen spiegel van open water.

Joris sluit om 12h de ALV.

Open BVK-meeting

Lezing over karperziekten door Olga Haenen

De eerste spreker was Dr. Ir. Olga Haenen, de expert op het gebied van visziekten. Een eer voor de BVK, zeker als je weet dat Olga Haenen veel gevraagd is en selectief is met het ingaan op uitnodigingen. Zij is al 33 jaar hoofd van het Visziektelaboratorium bij Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) in Lelystad.

Dr. Ir. Olga Haenen, de expert op het gebied van visziekten.

Dat zij een kenner is bleek direct! Een scala aan bacteriën, virussen, schimmels en parasieten vloog over tafel. Menig aanwezige zal gaandeweg de lezing gedacht hebben hoe weinig hij of zij eigenlijk weet/wist van karperziekten. Vissen en zeker ook karpers kunnen zeer vatbaar zijn voor tal van ziektes en aandoeningen. Daarbij kan stress worden gezien als een grote katalysator, maar zelfs ook als directe oorzaak. Een vis kan zich letterlijk dood schrikken! Stress treedt bij (koudbloedige) vissen al op door temperatuurschommelingen van het water. Dat verklaart bijvoorbeeld dat in het voorjaar (met vaak grote schommelingen in de watertemperatuur) problemen snel kunnen verergeren.

Met dat soort weetjes en inzichten strooide Olga Haenen rijkelijk. Na een korte pauze liep Olga door onze vooraf ingediende vragen en stellingen.

Ons advies om, zeker op afgesloten water, per keer nooit meer dan 5% van de som van de aanwezige karpers uit te zetten werd met instemming begroet. Goed karperbeheer is dus ook een kwestie van stress bij karpers laag houden. Van de door ons geadviseerde spreiding in uitzettypen en dus vaak kwekers/leveranciers zag zij meteen het nadeel dat daarmee de kans op een zieke partij uitzetkarper stijgt. Het is dus zaak om niet zomaar nieuwe adressen te omarmen. Honderd procent zekerheid van gezonde virusvrije karper heb je trouwens niet, ook niet met certificaten, die fatale virussen zijn te wijd verspreid. Bovendien kost adequaat testen van een uitzetpartij heel veel geld, en offer je alleen voor een test het leven van het overgrote deel van de uitzetpartij! En dan kom je tot hooguit 95% zekerheid. Niet reëel dus voor onze praktijk van karper uitzetten.

Overbezetting en slechte waterkwaliteit vergroot de kans op zowel fatale virus- als bacterieziektes aanzienlijk. Stromend water daarentegen verkleint de kans op fatale ziektes, zoals ook onze ervaring is op open water. Uitsluiten kun je verspreiding van karperziekten echter ook op open stromend water zeker niet. Olga waarschuwde meermaals voor onderschatting van virusziektes als SVC, KHV en CEV (slaapziekte). Het feit dat het de laatste jaren in buitenwater meevalt met ziekte uitbraken, geeft geen enkele garantie dat dat niet morgen gebeurt. Zij vroeg ons uit te dragen dat het overzetten van karper en zeker het ledigen van je (koi)vijver in sloot of boezemwater vragen om problemen is en zonder ontheffing bij wet verboden.

Bij ziektes denk je toch snel aan genezende dokters. En inderdaad, in de handel zijn er de nodige producten om zieke of gewonde karpers te helpen. Over de desinfecterende middelen die je als karpervisser kan aanbrengen (denk aan Klin-ik of andere ‘Carp care’ sprays) was Olga duidelijk: niet doen! Het is werk voor een dierenarts. Het heeft ook niet heel veel zin (je verhoogt er immers de weerstand van een karper niet mee en het spoelt zo weg). Het (preventief) behandelen van karper in een zoutbad heeft zelfs meer nadelen dan voordelen, sommige karpers kunnen daar niet tegen, en weer is dit iets voor dierenartsen.

Absoluut wel zin ter voorkoming van overbrengen van virussen heeft het drogen in de zon van alles wat in aanraking met karpers is geweest.

Olga benadrukte dat wij als kenners van karpers de eersten zijn die afwijkend gedrag van karpers kunnen/zullen opmerken. Dat geeft ons een bijzondere verantwoordelijkheid. Heel belangrijk is het melden van flauwe (of dode) karpers bij verdenking van virusziektes. Flauwe karpers op afspraak aanbieden bij het laboratorium van Olga Haenen Bij WBVR in Lelystad is dan de beste stap die je kunt zetten. We zullen als BVK binnenkort op onze website aandacht besteden aan hoe je besmette karpers kunt herkennen en wat je dan moet doen.

Met een daverend applaus werd Olga Haenen bedankt voor haar prachtige lezing.

Presentatie Edwin van Egmond (EDKO-vis)

Na de pauze kreeg Edwin van Egmond het woord: de op dit moment enige Nederlandse kweker die op grotere schaal karpers teelt en opkweekt en z’n eigen bloedlijn heeft ontwikkeld (Special Carp). Afgelopen uitzetseizoen leverde EDKO-vis circa 9000 kg Special Carp aan verschillende projecten en wateren in Nederland en België.

Hoewel Edwin direct aangaf geen groot prater voor een publiek te zijn, hing de zaal aan z’n lippen. Hij nam ons aan de hand van filmpjes mee van bevruchting door middel van afstrijken in zijn broedhuis tot het stadium van afvissen van de peilvakken waar de karpers in opgroeien.
De bloedlijn van Special Carp is een mengeling van een Hongaarse bloedlijn (Szarvas) en Valkenswaard (begin 2000). Hij teelt nu met ouderdieren van z’n eigen kweek en kijkt daarbij vooral naar beschubbing en bouw. Het percentage Valkenswaardbloed van de karpers waar Edwin nu mee kruist is meestal hooguit 25% en minimaal 75% Szarvasbloed. Voor de edelschubs heeft hij de laatste twee jaar steeds twee mooi gebouwde edelschubs gekruist.

Edwin van Egmond komt uit een beroepsvissersfamilie en dat stuit soms op vooroordelen over zijn werkwijze en de herkomst van karpers. Die vooroordelen raken gelukkig steeds meer op de achtergrond. Het heeft ook voordelen. De familie pacht de visrechten van de uitgestrekte Haarlemmermeerpolder met maar liefst 35 peilvakken waar de karper kan opgroeien.

Zijn manier van werken is vooral te danken aan trial and error en kennis vanuit de koi-wereld over het kweken van karper. Veel contact met andere karperkwekers/leveranciers heeft Edwin van Egmond daarbij niet. Voor de BVK is wetenschap over de herkomst van de uitzetkarpers van groot belang. Op de vraag of hij zijn product verkoopt of andere karpers opkoopt gaf hij aan nooit karpers van andere kwekers onder de naam Special Carp te verkopen.

Edwin van Egmond staat duidelijk open voor suggesties wat betreft zijn Special Carp-product. Het is een feit dat de sinds 2016 door onder andere Vandeput geleverde Valkenwaardtypen (spiegelkarper) en in mindere mate de Tsjechen van Corten qua beschubbing dicht tegen de Special Carp aan liggen. Het zou ons wat waard zijn als Edwin het voor elkaar krijgt elk jaar een (vooral qua beschubbing) onderscheidende lichting uit de hoge hoed te toveren. Dat hij daarmee bezig is bleek toen we wat plaatjes zagen van de k1 van 2018. Spiegels met zeer grote plaatschubben.

Bouwjaar 2018 Special Carp (nog even geduld!)

Hoe nauw het gehele kweekproces luistert, maakte Edwin duidelijk aan de manier waarop hij de jonge karpers uitzet in de peilvakken. Door schade (van met name aalscholvers) en schande wijzer geworden wacht hij liefst tot april wanneer de aalscholvers naar hun nesten zijn en de eerste begroeiing er is. Hij zet ze dan liefst midden tussen het riet uit op nog geen halve meter water. In mei juni is het aanbod aan jonge vis al zo groot dat karpers niet meer zo hoog op het menu staan bij de aalscholvers.

Edwin in z’n element

Van gemakkelijk geld verdienen is, bij deze manier van karperkweek en –teelt, geen sprake . Edwin heeft er nog een volledige baan naast als grondwerker. Hij zou wel dolgraag z’n activiteiten als kweker uitbreiden. Hij denkt daarbij niet alleen aan het ontwikkelen van andere bloedlijnen, maar ook aan het betrekken van geïnteresseerd publiek bij zijn manier van kweken van karper door bijvoorbeeld het inrichten van een educatieruimte. De BVK steunt zijn manier van kweken van karper al een tijd. Wij zien immers heel graag een breed scala aan uitzettypen, waarbij kruisingen tussen de bloedlijnen uit Valkenswaard en consumptierassen bewezen hebben het goed te doen. Uiteraard koesteren wij als BVK onze onafhankelijkheid en beoordelen wij elk product op z’n merites.
Special Carp wordt op grotere schaal uitgezet sinds 2015 en het is nog afwachten of de veelbelovende terugmeldresultaten van SKP’s van de laatste twee jaar doorzetten. De BVK volgt Special Carp op de voet en steunt Edwin van Egmond in z’n werkwijze.

Edwin kreeg een warm applaus en nam naderhand nog alle tijd om iedereen die iets wilde weten te woord te staan.

Het zal een hele uitdaging worden om volgend jaar weer zo’n mooi programma samen te stellen!

Het BVK-team

FacebooktwittermailFacebooktwittermail